โรงเรียนสา

บูรณาการการเรียนรู้ สอดคล้องบริบทและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ถือเป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ การเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม จนไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่จะถูกใส่ลงไปในแต่ละสาระวิชาการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะกระบวนการคิด การทำงาน ทักษะชีวิต การค้นคว้าด้วยตัวเอง และการรักถิ่นฐานบ้านเกิด ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ชุมชนใกล้เคียงยังสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี