โรงเรียนขุนยวมวิทยา

โรงเรียนนักอนุรักษ์-นักอ่าน

ขุนยวมวิทยา เป็นโรงเรียนในที่สูง อยู่ในหุบเขาเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็กนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งกะเหรี่ยง ม้ง ไทใหญ่ และพื้นเมือง ที่นี่ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ด้วยการแต่งกายตามชาติพันธุ์ของตัวเองในทุกวันศุกร์ มีทั้งที่เดินทางไป-กลับ และอาศัยอยู่ในหอพักภายในโรงเรียน เนื่องจากการเดินทางข้ามเขากินเวลายาวนาน

โรงเรียนขุนยวมวิทยา ขึ้นชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากธรรมชาติ อย่างโครงการ Eco-School ที่เน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ในบริเวณใกล้ โดยเน้นการทำกิจกรรม และร่วมแรงร่วมใจระหว่างชุมชน มีวิธีการรณรงค์เรื่องขยะ และการประหยัดน้ำ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านการอ่านในโครงการ อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ซึ่งมีวิธีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรในห้องเรียน จนได้เป็นโรงเรียนตัวอย่างการส่งเสริมด้านการอ่านของเด็กไทย