โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ค้นคว้า ลงพื้นที่ คือหัวใจของการเรียนรู้

พรเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพรเจริญ ในจังหวัดน้องใหม่ บึงกาฬ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนพัฒนา เกิดจากเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นได้เอื้อเฟื้องบประมาณให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งครูในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และศิษย์เก่าที่ผูกพันกับบ้านเกิด ต้องการให้เด็กเรียนรู้จากชุมชนของตนเองมากที่สุด

ครูที่ปรึกษาทั้งสองของโครงการฯ เป็นครูวิทยาศาสตร์  ผู้มีใจรักการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน ด้วยความเป็นครูรุ่นใหม่ไฟแรง จึงให้เวลาและทุ่มเทกับการลงพื้นที่พาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้เรื่องธรรมชาติใกล้ตัวที่ยังไม่ได้รับการค้นพบ เช่น การลงพื้นที่ไปศึกษาเรื่องแม่น้ำชนะสงครามซึ่งไหลผ่านอำเภอพรเจริญ เพื่อดูสภาพความขาดแคลนเรื่องน้ำ ในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในหลักสูตร