โรงเรียนศาสนศึกษา

หลักสูตรควบคู่ ‘อิสลามศึกษา-วิชาสามัญ’ สู่การเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งนี้ ตั้งอยู่ใน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.6 ด้วยหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กับวิชาสามัญ โรงเรียนผลักดันในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียน โดยจัดเก็บค่าเทอมจากนักเรียนทุกคนเพียงเทอมละ 100 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากประเทศมุสลิมอื่นๆ เช่น มาเลเซีย และตุรกี นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นด้านการให้บริการสู่ชุมชน ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เช่น การนำละหมาดในวันศุกร์ และการร่วมละหมาดให้แก่ผู้เสียชีวิต

ความโดดเด่นของโรงเรียนในด้านการศึกษาคือ มีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนให้ความสำคัญกับวิชาสามัญมากขึ้น เพราะเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ ให้เด็กได้ก้าวทันเทคโนโลยี และมีทักษะในการใช้ชีวิตในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21