โรงเรียนหันคาพิทยาคม

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกับ ‘หลักสูตรพิเศษสายอาชีพ’

หันคาพิทยาคมตั้งอยู่ในเขตแหล่งเรียนรู้ของอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โรงเรียนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในหลายๆ ด้านของชุมชน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกิจกรรมทางการศึกษา

จุดเด่นของโรงเรียนจึงอยู่ที่การมุ่งเน้นสร้างความรู้ที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ให้ความสำคัญในการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน ทำให้เกิด ‘หลักสูตรพิเศษสายอาชีพ’ ที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีห้องเรียนเฉพาะทาง เช่น ห้องเรียนพิเศษกีฬา ห้องเรียนพิเศษเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะ ที่ส่งเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนเพิ่มเติมในสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวะในชุมชน