โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

วิทยาศาสตร์เข้มแข็ง มุ่งสู่ทักษะศตวรรษที่ 21

เชียงคำวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ติดชายแดนพม่า โรงเรียนมีขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนกว่า 2,000 คน มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมลื้อและล้านนา ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นเวทีในการส่งเสริมการจัดประเพณีท้องถิ่น เช่น การตีกลองพื้นเมือง

โรงเรียนเชียงคำเป็น โรงเรียนแม่ข่ายในการเรียนรู้เทคโนโลยี (DLIT) ในอำเภอเชียงคำ และยังมีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะการเปิดชมรมดาราศาสตร์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว เช่น การคิดค้นเครื่องกำจัดไขมันในโรงอาหาร และการออกแบบโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการค้นคว้าในโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและผู้บริหารมีความสนใจในการใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น