ขลุงรัชดาภิเษก เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียนรู้ชุมชน

การเรียนรู้นอกเวลา หากนับเรื่องการเรียนรู้นอกเวลา เป็นชั่วโมงที่กำหนดได้อย่างชัดเจน ที่โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จะนับได้ 15 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา เพราะที่นี่มีกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนทุกคนต้องลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยชุมชนรอบๆมีลักษณะเป็นภาคเกษตรกรรม ประมงขนาดเล็ก รวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลน ถือว่าครบทั้งภูเขาและทะเล จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โครงงานแบบ PBL ด้วยความโดดเด่นในด้านวิทยาศาตร์ที่เห็นได้จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืชและเป็นที่ขึ้นชื่อของโรงเรียนด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ชนิดต่างๆ นอกจากนั้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น ป่าชายเลนก็โดดเด่นไม่แพ้กัน และเมื่อเริ่มมีหลักสูตรแบบ PBL เข้ามาการเรียนรู้จึงถูกปรับให้กับเข้ากับชุมชน โดยนักเรียนได้ใช้วิถีของชุมชนที่เป็นเชิงเกษตรเข้าไปเรียนรู้และศึกษาปัญหา จึงเกิดมาเป็นโครงงานต่างๆ ในการช่วยแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรให้กับชุมชน เช่น เรื่องการทำปุ๋ยหมักและโครงงานต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เทคโนโลยีกับการศึกษา โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีทาง ICT มาเริ่มใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถประกาศผลหลังจากสอบเสร็จได้เลย และทางครูอาจารย์ก็มีการพัฒนาตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับตัวนักเรียนตลอดเวลา…

อ่านเพิ่มเติม