ชลบุรี “สุขบท” เรียนดี กิจกรรมเด่น

โรงเรียนชลบุรี สุขบท เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่มีการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นพื้นฐานและมีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ผสมกับการเรียนการสอนตามแบบหลักสูตรปกติ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารโรงเรียนที่เน้นผลักดันงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและโครงการต่างๆให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้มีประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และจุดมุ่งหมายที่โรงเรียนชลบุรี สุขบท ได้คาดหวังไว้กับการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนของตนไว้ก็คือ สามารถนำการเรียนการสอนที่จะทำให้เกิดทักษะแห่งอนาคตมาบูรณาการสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้เด็กเกิด Self Learning หรือ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ Samsung Smart Learning Center…

อ่านเพิ่มเติม

อนุบาลบ้านบางละมุง โรงเรียนที่เรียนรู้อยู่บนความหลากหลาย

ด้วยเขตที่ตั้งของ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง มีลักษณะของเมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างพัทยา จึงทำให้พื้นฐานของเด็กนักเรียนแต่ละคน มีความหลากหลายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความมุ่งหวังของ ผอ.มงคล แย้มเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงเน้นในด้านการพัฒนา ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา และการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัด จากการคัดเลือกครูที่เข้ามาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นครูรุ่นใหม่ที่พร้อม จะทุ่มเทให้เด็กนักเรียนของตนเอง จากโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผอ.มงคล บอกว่า “โครงการเยี่ยมบ้านของเราทำเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์” ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการดูแลเด็กให้เต็มที่และติดตามปัญหาที่มีความหลากหลายในตัวเด็กและชุมชน ดังนั้นการคัดเลือกครูรุ่นใหม่ๆที่มีความสนใจในด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นต่อการทำงาน โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำเภอ ตอนนี้มีนักเรียนประมาณ 1,004 คน และอาจารย์ค้นพบว่า “ถึงแม้นักเรียนบางคนจะไม่ชอบเรียนหนังสือในห้องเรียน แต่เขาก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจช่วยเหลือครูและสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีตามวัย” ดังนั้นเด็กจึงได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะควบคู่กันไป…

อ่านเพิ่มเติม