โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในชุมชน

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดปทุมธานี ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองอุตสาหกรรม เด็กๆ จึงมีทั้งคนในชุมชนและเด็กที่ย้ายตามครอบครัว ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแต่โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ที่ผ่านมาเด็กๆ สนใจการผลิตสื่อและผลิตหนังสั้นจนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและตะวันออก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตามความสนใจ ทั้งในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬาและ ICT การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างการค้นพบ ศักยภาพ ความสามารถและความสนใจของเด็ก และเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเด็กให้สามารถก้าวออกไปเผชิญหน้ากับความท้าทายในสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนขยายโอกาสที่พัฒนาบนฐานของตัวเอง

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด และยังเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ แต่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ โรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนใหญ่ๆได้ และสามารถส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิเช่น กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 จนได้รับรางวัลเหรียญทอง และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนั้นต้องการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเด็กนักเรียนของตนไ้ด้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยและสังคมโลก การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ของโรงเรียนจึงหวังว่าโครงการจะช่วยพัฒนาเด็กตลอดจนการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัยและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ…

อ่านเพิ่มเติม

นนทรีวิทยา เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นโรงรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2496 ในชื่อเดิมคือ โรงเรียนมหาเมฆ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนในเมืองแต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่รอบๆบริเวณโรงเรียน เด็กๆในโรงเรียนมีพื้นฐานครอบครัวที่หลากหลายและแตกต่าง ทั้งเด็กที่อยู่ในชุมชนคลองเตยซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ไปจนเด็กจากครอบครัวปานกลางที่พ่อแม่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนและประกอบธุรกิจส่วนตัว โรงเรียนตั้งอยู่ในสังคมและชุมชนแบบเมือง หลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่นอกจากจะมีหลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับและมีวิชาเลือกเสรีที่หลากหลายแล้ว ยังมีการเรียนแบบวิชา IS หรือ Independent Study ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โดยให้นักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์และตั้งคำถามรวมถึงหาคำตอบด้วยตัวเอง นอกจากนี้โรงเรียนนนทรีวิทยายังมุ่งเน้นและจัดการเรียนพิเศษเกี่ยวกับวิชาชีพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จริงและเป็นทักษะอาชีพติดตัวให้กับเด็ก การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงจะช่วยการต่อยอดและเตรียมความพร้อมให้เด็กเพื่อเผชิญหน้ากับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนหนองบัว พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นเทคโนโลยี

โรงเรียนหนองบัวเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ได้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตราฐานสากลในการจัดการเรียนการสอนและได้วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านตามแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน มีครูภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนเข้ามาถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง แต่โรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำในเรื่องต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ผ่านโครงงานด้านหุ่นยนต์ที่วันนี้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมาแล้วทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ความสนใจเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ของโรงเรียนเพราะเชื่อว่าจะสามารถนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้…

อ่านเพิ่มเติม

พรหมานุสรณ์ เรียนดีกิจกรรมเด่น

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ซึ่งรายล้อมไปด้วยหน่วยราชการ และการค้าขาย แต่ก็เต็มไปด้วย องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่างสิบหมู่ การทำขนมหวาน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับต้นตาล ด้วยปัจจัยองค์ประกอบเหล่านี้เด็กๆ จึงได้ใช้กระบวนการแบบ PBL ในการเรียนรู้ควบคู่กันไป นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในการในด้านการเรียนวิชาการควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม ดังนั้นเด็กๆจึงเป็นผู้คิดริเริ่มกิจกรรมโดยมีครูอาจารย์คอยให้คำปรึกษา และรุ่นพี่ที่เรียนจบออกไปแล้วก็มักกลับมาทำกิจกรรมกับรุ่นน้องอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดบอกว่า “ถึงแม้ตอนอยู่บ้านนักเรียนอาจจะเป็นคุณหนู แต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องเป็นผู้ทำเองทุกอย่างและผู้ปกครองก็คอยให้การสนับสนุน” และด้วยแนวคิดทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจของโรงเรียนพรหมานุสรณ์คือ “โลกแห่งการเรียนรู้และการสื่อสารพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกฝนวิเคราะห์ ค้นคว้า การจัดการข้อมูลและการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอลจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”  …

อ่านเพิ่มเติม

บ้านเข็กน้อย โรงเรียนวิถีม้ง

“เข็กน้อย” เป็นตำบลเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีภูเขาสูง ผู้คนบริเวณนี้จึงมีอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ขิง ข้าวไร่ กระหล่ำปลี เป็นหลัก ในอดีต ต.เข็กน้อย ถือเป็นพื้นประวัติศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่เคยเกิดขึ้นในราว 30 – 40 ปีก่อน จนวันนี้ยังมีประวัติศาสตร์บางหน้ายังถูกจารึกไว้ให้พอสัมผัสได้เมื่อมีคนต่างถิ่นไปเยี่ยมเยือน…

อ่านเพิ่มเติม