ขุนหาญวิทยาสรรค์ สร้างสรรค์โครงการเน้นเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่อยู่ภายใต้สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ และเด็กนักเรียนมาจากชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น กูย เขมร ลาว เยอ โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบ Problem-bases Learning หรือ PBL กับโครงการวิทยาศาสตร์ใน “วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน” และโครงการเพาะพันธ์ปัญญาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมของเด็กๆก็คือ ผลงานที่เด็กคิดนั้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคนในชุมชนโดยตรงจนมีการขอซื้อผลงานและให้ทุนกับเด็กๆในการเอาไปพัฒนาต่อ นอกจากเรื่องการเรียนรู้จากภายนอกแล้วนักเรียนที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองในแง่ของความคิดและจิตใจที่ประสานเข้ากับการเรียนรู้แบบจิตปัญญาที่ครูผู้สอนจะเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้เกิดการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงจะเป็นการต่อยอดและขยายผลซึ่งนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ให้กับเด็กได้อย่างยั่งยืน…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนป่าติ้ววิทยา เรียนรู้คู่ชุมชน

ป่าติ้ววิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดเล็ก แต่อบอวนไปด้วยลักษณะของความเป็นชุมชนที่ซ้อนทับอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านบูรณาการด้านการศึกษาให้เข้ากับวิถีชีวิตและประเพณีในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านกสิกรรมที่โรงเรียนมีท้องนาเอาไว้ให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำนา สุดท้ายก็นำผลผลิตมาแบ่งปันและขายให้กับคนในชุมชนเพื่อเอารายได้กลับมาพัฒนาโรงเรียน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีความต้องการในการพัฒนาด้านการศึกษาประกอบกับอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำโครงการต่างๆ การเรียนการสอนจึงเป็นแบบ Inquiry based Learning ที่ให้เด็กได้สืบค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้และแก้ปัญหาผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ และเด็กได้เป็นผู้ถ่ายทอดหน้าชั้นเรียน…

อ่านเพิ่มเติม

เชียงยืนพิทยาคม เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่โดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาที่มีชุมชนเป็นฐาน ใช้กระบวนการละครเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ใช้ละครเป็นสื่อในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการใช้สารเคมีในการทำเกษตรในชุมชน  สร้างเด็กที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดเรื่องนี้จากรุ่นสู่รุ่น โรงเรียนมีแนวคิดในการขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและให้ความสำคัญในเรื่องของ ICT เป็นกรณีพิเศษ ตามแนวคิดที่ว่า “ICT โดดเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ” การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดขยายผลเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับโรงเรียนได้…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เรียนรู้ควบคู่ท้องถิ่น

ผ่านจากสนามหญ้ากว้างหน้าโรงเรียนมุ่งตรงไปสู่อาคารเรียนสีขาวหลังคาสีเขียวอ่อน ตรงประตูห้องเรียนของเด็กระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีตารางการเรียนการสอนถูกติดไว้และที่เห็นคาบการเรียนได้อย่างชัดเจน ก็คงไม่แปลกอะไร แต่หากสังเกตดีๆ ในเวลา 8.30 ? 9.00น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเรื่องจิตศึกษา และวันอังคารทุกชั่วโมงเรียนเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เหตุผลว่า “เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีและมีความสุข” โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลขอนแก่น มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็น 1 ใน 11 โรงเรียนนำร่องของในการจัดหลักสูตรท้องถิ่นของเทศบาลโดยมีโรงเรียนรุ่งอรุณมาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงต้น จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีการผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกับการเรียนรู้แบบการศึกษาทางเลือกและพัฒนาครูที่ควบคู่กันไป อาคารเรียนบ้านดินสีน้ำตาลเป็นห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกัน ทางอาจารย์ได้ให้เหตุผลว่าในโรงเรียนมีทั้งเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิชาการที่ดีกับเด็กที่มีความสามารถในเรื่องการเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความถนัดในด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมทางศิลปะและดนตรี โรงเรียนจึงใช้อาคารหลังนี้เป็นที่เรียนร่วมกันระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโต โดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแลสังเกตเรื่องพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิด คุณครูผู้ดูแลยกตัวอย่างให้ฟังว่า “มีนักเรียนอยู่คนหนึ่ง น้องเขาเป็นเด็กเรียนไม่เก่งแต่มีความชอบในการเล่นพิณ ครูจึงให้เขาลองแต่งเพลงที่เกี่ยวกับการออกเสียง หลังจากนั้นก็เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านการอ่านที่ดีขึ้น” โดยคุณครูบอกว่าที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยแห่งนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนโดยใช้บูรณากับการเรียนรู้ทุกรูปแบบ  …

อ่านเพิ่มเติม

ภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนในดินแดนชายขอบ

แม้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอภูกระดึง จ.เลย แต่ “ภูกระดึงวิทยาคม” ก็เรียกตัวเองว่าเป็นโรงเรียนประจำ อ.ชายขอบ อาจเพราะทำเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย – ลาว โดยอยู่ห่างจากท่าลี่ เมืองหน้าด่านสู่สปป.ลาวเพียง 50 กิโลเมตร…

อ่านเพิ่มเติม