โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เรียนรู้แบบบูรณาการสร้างปัญญาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้กับอำเภอเชียงของและเป็นเส้นกั้นระหว่าง สปป.ลาว ที่นี่มีทั้งความสงบในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น ไทยลื้อ ขมุ ม้ง อาข่าและจีนฮ่อ เนื่องจากอำเภอเชียงของเป็นพื้นที่ๆ คล้ายกับหน้าด่านที่จะสามารถจะใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อแนวเศรษฐกิจและมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวมากขึ้น และในแง่ของการพัฒนาในตัวเชียงของนี้เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านชุมชน สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสังคม ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรจากส่วนกลางให้เข้ากับการเรียนรู้ในเรื่องชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซืยนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center นอกจากเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับเด็กๆ แล้ว ยังจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กในเมืองใหญ่…

อ่านเพิ่มเติม

แม่ริมวิทยาคม ประยุกต์ ICT ผสานการเรียนรู้วัฒนธรรม

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ริม ลักษณะโดดเด่นของโรงเรียนที่มีอาจารย์เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ ICT ผสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชั้นเรียน อาทิ เช่น ใช้ Social Media และ Web page ในการสอนและเผยแพร่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยการสอนแบบโครงงานด้วยบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทย โดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแบบล้านนา โรงเรียนเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงเป็นการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้แบบ PBL ควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอน…

อ่านเพิ่มเติม

พะเยาพิทยาคม เรียนรู้บนฐานงานวิจัย

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และยังได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานหรือที่เรียกว่า Research Based Learning (RBS) นอกจากการเรียนรู้บนฐานงานวิจัยแล้ว ทางอาจารย์ผู้สอนยังได้พัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ช่องทาง Social Media ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ โดยสามารถเรียนรู้เนื้อหาผ่านการเรียนการสอนผ่านบล็อคที่จัดทำขึ้นและยังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้มองถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างพลังการเรียนรู้จะเป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับออกไปดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป…

อ่านเพิ่มเติม

สองพิทยาคม เด่นวิทยาศาสตร์ เน้น ICT ควบคู่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

โรงเรียนสองพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยโรงเรียนให้ความสนใจในเรื่องการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และด้าน ICTและให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน โดยจัดทำพิพิทธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้และศึกษา จากวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารของโรงเรียน บวกกับความต้องการของครูผู้สอนทำให้โรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center โดยหวังว่านวัตกรรมของซัมซุงและเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนเกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียน…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อสื่อสารกับชุมชน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่มีนักเรียนขนาด 2,583 คน และ “เทิง” เป็นอำเภอที่ถือว่า เป็นหน้าด่าน ในการเปิดต้อนรับอาเซียน การเตรียมตัวทางภาษา จึงเห็นได้ชัดในตัวนักเรียน ความเด่นชัดที่ ร.ร.เทิงวิทยาคมคือความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชุมชนจนได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ภายในหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระบวนการ PBL จึงถูกนำมาใช้กับเด็กนักเรียนในโครงงานปัญหาจากท้องถิ่น และเมื่อผลการเรียนรู้จาการทำโครงงานเสร็จก็จะถูกนำมาสื่อสารกับชุมชนโดยถ่ายทอดผ่านสื่อละครและสื่อต่างๆ ที่โรงเรียนนักเรียนจะถูกปลูกฝังในเรื่อง “การคิดค้นและค้นพบ” เด็กๆจึงมีความสนใจงานด้านวิจัยท้องถิ่นที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาความรู้และเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ชมรมเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานการวิจัยและการอนุรักษ์แม่น้ำอิงที่ประเทศเกาหลีใต้ในโครงการ Asia Pacific Youth Water Forum…

อ่านเพิ่มเติม