โรงเรียนวิเชียรมาตุ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

โรงเรียนวิเชียรมาตุเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดตรังมีความเก่าแก่ด้วยอายุของโรงเรียนเกือบ 100 ปี โรงเรียนมีความโดดเด่นด้านการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ และมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างกลุ่มสำหรับการติดต่อและมอบหมายเนื้อหาการเรียนให้กับนักเรียนในการส่งงานและตรวจสอบคะแนนต่างๆ ของตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ทั้งตัวอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนมีความเป็นเลิศด้าน IT ควบคู่กันไป แม้จะมีความพร้อมด้านวิชาการ แต่สิ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning คือการเตรียมความพร้อมของเด็กให้พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาทักษะสำคัญอื่นๆ ที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กับความรู้ในวิชาหลัก ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยี…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนเมืองถลาง เรียนรู้เนื้อหาเสริมสร้างทักษะชีวิต

ด้วยบริบทของจังหวัดภูเก็ต ที่มีความหลากหลายในเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นและการเคลื่อนย้ายของคนต่างถิ่นที่ต้องอาศัยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดและไม่อาจหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่พบในเมืองแห่งการท่องเที่ยวและพัฒนาได้ ดังนั้น โรงเรียนเมืองถลาง จึงเป็นโรงเรียนที่มีความเข้าใจในบริบทของนักเรียนและมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเนื้อหาจากวิชาหลักและประยุกต์ให้เข้ากับทักษะชีวิต เด็กที่นี่จึงชอบเรียนผ่านรูปแบบโครงงานและกิจกรรม โรงเรียนจะคอยกระตุ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กและมีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในเรื่องการงานอาชีพและด้านสิ่งแวดล้อม และด้วยความโดดเด่นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการบริหารงาน โรงเรียนจึงตั้งเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center เพื่อนำรูปแบบการเรียนรู้แบบ PBL และการเรียนรู้ผ่านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการและยั่งยืน…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดทุ่งหลวงมุ่งพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ถนนลาดยางที่สองข้างทาง ร่มรื่นไปสวนยาง พามุ่งหน้าเข้าสู่โรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดสุราษรฎ์ธานี โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่ และภายในเต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศร่มรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า ถึงจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส แต่ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในอัตตราที่ต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้มีจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 521 คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทางโรงเรียนมีแนวคิดในเรื่องการพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ความปลอดภัยและสถานที่ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จนโรงเรียนวัดทุ่งหลวงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนที่นี่ ทั้งจากในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องของการสอนทางโรงเรียนและคุณครูได้เริ่มมีการนำการเรียนการสอนแบบ PBL หรือ Problem based Learning มาประยุกต์ใช้ในบางรายวิชาและมีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ICT ที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์จนสามารถนำเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนคุณภาพ นำสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”…

อ่านเพิ่มเติม