เชียงยืนพิทยาคม เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่โดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาที่มีชุมชนเป็นฐาน ใช้กระบวนการละครเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ใช้ละครเป็นสื่อในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการใช้สารเคมีในการทำเกษตรในชุมชน  สร้างเด็กที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดเรื่องนี้จากรุ่นสู่รุ่น โรงเรียนมีแนวคิดในการขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและให้ความสำคัญในเรื่องของ ICT เป็นกรณีพิเศษ ตามแนวคิดที่ว่า “ICT โดดเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ” การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดขยายผลเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับโรงเรียนได้…

อ่านเพิ่มเติม