ห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ 21โรงเรียนศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โรงเรียนศาสนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนหลักสูตรวิชาสามัญควบคู่กับวิชาอิสลามศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,369 คน นักเรียนทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจะเรียนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา จึงต้องเรียนหนักกว่านักเรียนทั่วไป นักเรียนจะเรียนวิชาศาสนาในภาคเช้าและเรียนวิชาสามัญในภาคบ่าย รวมคาบเรียน 50 คาบ ในขณะที่นักเรียนทั่วไปเรียนสัปดาห์ละ 40 คาบ และด้วยเนื้อหาที่มากในเวลาเรียนที่จำกัด การเรียนการสอนจึงเน้นการบรรยายและท่องจำเป็นหลัก ไม่มีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ มากนัก ส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นสนใจการเรียน และขาดทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต เช่น การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ การทำงานกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ เป็นต้น ผู้บริหารและครูของโรงเรียนศาสนศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามหาวิธีปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังไม่พบแนวทางที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ 21 ในปี 2559 โรงเรียนศาสนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผ่านแนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต”…

Read more