โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เรียนรู้แบบบูรณาการสร้างปัญญาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้กับอำเภอเชียงของและเป็นเส้นกั้นระหว่าง สปป.ลาว ที่นี่มีทั้งความสงบในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น ไทยลื้อ ขมุ ม้ง อาข่าและจีนฮ่อ เนื่องจากอำเภอเชียงของเป็นพื้นที่ๆ คล้ายกับหน้าด่านที่จะสามารถจะใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อแนวเศรษฐกิจและมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวมากขึ้น และในแง่ของการพัฒนาในตัวเชียงของนี้เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านชุมชน สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสังคม ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรจากส่วนกลางให้เข้ากับการเรียนรู้ในเรื่องชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซืยนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center นอกจากเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับเด็กๆ แล้ว ยังจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กในเมืองใหญ่…

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อสื่อสารกับชุมชน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่มีนักเรียนขนาด 2,583 คน และ “เทิง” เป็นอำเภอที่ถือว่า เป็นหน้าด่าน ในการเปิดต้อนรับอาเซียน การเตรียมตัวทางภาษา จึงเห็นได้ชัดในตัวนักเรียน ความเด่นชัดที่ ร.ร.เทิงวิทยาคมคือความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชุมชนจนได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ภายในหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระบวนการ PBL จึงถูกนำมาใช้กับเด็กนักเรียนในโครงงานปัญหาจากท้องถิ่น และเมื่อผลการเรียนรู้จาการทำโครงงานเสร็จก็จะถูกนำมาสื่อสารกับชุมชนโดยถ่ายทอดผ่านสื่อละครและสื่อต่างๆ ที่โรงเรียนนักเรียนจะถูกปลูกฝังในเรื่อง “การคิดค้นและค้นพบ” เด็กๆจึงมีความสนใจงานด้านวิจัยท้องถิ่นที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาความรู้และเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ชมรมเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานการวิจัยและการอนุรักษ์แม่น้ำอิงที่ประเทศเกาหลีใต้ในโครงการ Asia Pacific Youth Water Forum…

อ่านเพิ่มเติม