แม่ริมวิทยาคม ประยุกต์ ICT ผสานการเรียนรู้วัฒนธรรม

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ริม ลักษณะโดดเด่นของโรงเรียนที่มีอาจารย์เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ ICT ผสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชั้นเรียน อาทิ เช่น ใช้ Social Media และ Web page ในการสอนและเผยแพร่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยการสอนแบบโครงงานด้วยบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทย โดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแบบล้านนา โรงเรียนเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงเป็นการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้แบบ PBL ควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอน…

อ่านเพิ่มเติม